Mr. Probz in hoger beroep na uitspraak in rechtszaak tegen Sony Music Entertainment

Mr. Probz in hoger beroep na uitspraak in rechtszaak tegen Sony Music Entertainment

Uitspraak van de rechtbank geeft volgens Left Lane Recordings ten onrechte geen inhoudelijke beoordeling van de geleverde bewijsstukken dat Sony Music Entertainment hem nooit ‘at source’ heeft willen afrekenen en dat een ‘at source’ onderzoek door de accountant nooit heeft kunnen plaatsvinden

Amsterdam, 10 augustus 2023 – Left Lane Recordings en Dennis Stehr, bekend onder de artiestennaam Mr. Probz, gaan in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in hun rechtszaak tegen Sony Music Entertainment. Left Lane Recordings en Sony Music Entertainment kwamen na de door Left Lane Recordings gewonnen kortgedingprocedure eind 2020 een vaststellingsovereenkomst overeen. De rechtbank heeft geoordeeld dat partijen daarmee alle (rechts)vorderingen hebben willen regelen, waarbij dit volgens de rechtbank ook zou gelden voor vorderingen die na de vaststellingsovereenkomst aan het licht zouden komen. Daarmee geeft de rechtbank volgens Left Lane Recordings een veel bredere uitleg aan de inhoud van de vaststellingsovereenkomst dan partijen hebben afgesproken.

Left Lane Recordings heeft in de bodemprocedure bewijsstukken opgevoerd waaruit blijkt dat er stelselmatig niet ‘at source’ door Sony Music Entertainment is afgerekend en een ‘at source’ audit onvoldoende mogelijk werd gemaakt. De rechtbank gaat hier in haar uitspraak aan voorbij en geeft verder geen inhoudelijke beoordeling van de aangedragen bewijsstukken. De vraag of Sony Music Entertainment Left Lane Recordings bewust heeft misleid door ten onrechte te doen voorkomen royalty’s op basis van ‘at source’ af te rekenen is daardoor niet beantwoord.

Left Lane Recordings is er van overtuigd dat het geschil zich goed leent voor een uitgebreidere beoordeling waarin op alle punten en stukken wordt ingegaan. Zelfs gedurende de duur van deze procedure zijn veel nieuwe zaken aan het licht gekomen. Dit sterkt Left Lane Recordings in haar vertrouwen dat het hoger beroep zal slagen en aantoont dat Sony Music Entertainment consequent niet ‘at source’ afrekent.

Op basis van eerdere ervaringen met Sony Music Entertainment wist Left Lane Recordings bij aanvang van de procedure dat een lange adem nodig zou zijn. Dennis Stehr stelt: “Alle gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen, wanneer dat niet gebeurt moet daar een redelijk alternatief tegenover staan. In dit hele proces is er teveel naar boven gekomen. Als ik nu opgeef is dat ook slecht nieuws voor alle artiesten die niet de kracht hebben om tegen dit soort praktijken op te staan.”

Achtergrond
Het is niet de eerste keer dat Left Lane Recordings en Sony Music Entertainment tegenover elkaar staan. Al in augustus 2020 stonden partijen in de rechtszaal in een kortgedingprocedure. Sony Music Entertainment en dochteronderneming Ultra Records weigerden eerder in 2019 keer op keer de door Left Lane Recordings aangestelde accountant toegang tot de boekhouding te verlenen. De rechtbank stelde in september 2020 Left Lane Recordings in het gelijk, waardoor Left Lane Recordings vanaf dat moment al zijn rechten terug had en Sony Music Entertainment werd verplicht volledige medewerking te verlenen aan de audit. Ter voorkoming van een hoger beroep en afwikkeling van het kortgeding sloten partijen eind 2020 een vaststellingsovereenkomst.

Bodemprocedure: Left Lane Recordings blijkt niet ‘at source’ te zijn afgerekend
In de loop van 2021 had de door Left Lane Recordings aangekondigde audit zijn beloop. In twee auditrapporten werd een schrijnend beeld geschetst. Ondanks de uitspraak van de rechtbank in de kort geding procedure en de nadere afspraken die Left Lane Recordings hierover met Sony Music Entertainment had gemaakt, bleek een volledige ‘at source’ audit’ nog steeds niet mogelijk. Daarbovenop constateerde de auditor dat Left Lane Recordings op verschillende vlakken niet ‘at source’ was afgerekend, hetgeen Sony Music Entertainment en Left Lane Recordings bij het aangaan van de overeenkomsten wel hadden afgesproken. Left Lane Recordings restte niets anders dan door middel van een bodemprocedure de rechter te verzoeken de vernietiging van zijn overeenkomsten met Sony Music Entertainment te bekrachtigen.

Uitspraak
De rechtbank heeft vandaag in haar uitspraak de vorderingen van Left Lane Recordings afgewezen. De rechtbank stelt dat alle (rechts)vorderingen reeds bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst eind 2020 zijn geregeld en er derhalve geen grond is voor vernietiging van de overeenkomsten op basis van dwaling en bedrog. Ook biedt het volgens de rechtbank geen aanknopingspunten tot het toekennen van de andere vorderingen van Left Lane Recordings, waaronder enkele specifieke nakomingsvorderingen. Left Lane Recordings herkent zich niet in de uitspraak van de rechtbank en zal dan ook in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Foto: Morris Momentum
Menu